Hockey Nerds Lohhof vs. Erding Revolution

17:20

Tornado Flanning vs. Hockey Nerds Lohhof

20:10

Hockey Nerds Lohhof vs. Bus Bar Team

17:10

Erding Revolution vs Hockey Nerds Lohhof

19:20

Hockey Nerds Lohhof vs EHC Bus Bar Team

18:00

Flanning vs Hockey Nerds Lohhof

20:00

Isarriders München vs Hockey Nerds Lohhof

17:10

Tornado Flanning vs Hockey Nerds Lohhof

14:50

Karo EC vs Hockey Nerds Lohhof

12:40

Hockey Nerds Lohhof vs LA Puckhunters

11:35